Формирането на мултикултурна идентичност и потребността от копинг стратегии

Multicultural

От социално-психологическа гледна точка, носителят на мултикултурна идентичност преминава през един непрекъснат процес на ориентация – последователно или едновременно, той се движи в различни социални реалности. Тази психокултурна пластичност е важна за оцеляването му, имайки предвид изпитанията, които посреща по отношение нивата на стрес в ежедневието си. Неговите проявления не бива да се бъркат с временните състояния на дистрес, породени от затруднения в крос-културната адаптация.

За какви особености на личността става въпрос?
1. Мултикултурният човек е уязвим. Поддържайки недефинирани граници на Аз-а и адаптивни атитюди и възприятия, той или тя биха могли да почувстват дискомфорт в процеса на разграничаване на значимото и дълбинното от маловажното и повърхностното, отчасти и поради по-високата си толерантност и способност за “различаване”.

2. Мултикултурният човек би могъл да се определи като човек с дифузна идентичност. Той ще трябва да се учи да посреща смущаващи, противоречиви или неразбираеми послания, които от своя страна би могъл да преработи, ако се завърне в лоното на собствената си дълбинна същност и се опита да ги осъзнае и „класифицира“. Ако мултикултурният човек не разполага със стабилен вътрешен център, той не би могъл да издържи на стреса, породен от непрестанните изисквания и въздействия на средата и хората около него, особено ако те са твърде противоречиви, противоположни или взаимноизключващи се.

3. Мултикултурната личност може лесно да загуби чувството си за автентичност, поради множеството роли и състояния, към които е принудена да се адаптира. Те биха могли да се редуцират до такива, които са слабо свързани помежду си или са толкова противоположни, че въобще да не успяват да се срещнат. По такъв начин, тя може да загуби от своята кохерентност и интегритет, както и да дебалансира основни компоненти на идентичността си. Социалните роли са констелации от поведения, зад които стоят нашите потребности, желания, чувства, представи, ценности и концепти. Когато тези роли не се преживяват цялостно, може да се говори за недостатъчна зрялост на опита, обедняване на житейския и социален потенциал на индивида, до намаляване на неговите способности за справяне, както и до ограничаване на социалното пространство, което той активира.

4. Една тревожна за мултикултурния човек тенденция се развива в следствие и на социалните въздействия върху индивида в модерните общества. Относително лесно е човек да се превърне в дилетант без опит, игнориращ значими вътрешни потребности и стремежи, омаловажаващ реални човешки проблеми и стойности. Нерядко, модерните технологични пространства изпитват трудност при оказването на помощ и разрешаването на социални и личностни конфликти. Младите хора в тях могат да страдат от силна уязвимост и несигурност, от неспособност да установят себе си встрани от общия поток. Те могат да останат самотни, слабо сензитивни или неспособни да се ориентират в чувствата си, да бъдат лесно манипулируеми от съответните елити.

5. Възможно е мултикултурният човек да развие нихилистични нагласи към хора с различен жизнен стил и ценностни модели. Би могъл да се отдаде на тотално отричане или да потърси спасение в изолацията. Тези компенсаторни реакции са резултат от непрестанното разрушаване на границите. Пропастта между личността и „значимите други“, с които тя не създава трайни и дълбоки взаимоотношени е в основата на възникването на цинични нагласи, лесно преминаващи в базисна несигурност или апатия.

 

Вижте още:

“Мултикултурна идентичност и трансформация”

See also: Multicultural Identity and Transformation