ЗЛАТНОТО СЕЧЕНИЕ

DarekSiustaSolentNews

Darek Siusta, Solent News, F/A-18F Super Hornet

„Във който се съдържа основния принцип на всички, борещи се за красота и съвършенство, в светове на изкуство и природа, и който прониква, като доминиращ спиритичен идеал, всички структури, форми и пропорции, независимо космични или лични, органични или не, звукови или светлинни, и което намира пълната си реализация, обаче, в човешка форма.“ Адолф Зайсинг (1810-1876), немски психолог за “универсалният закон”

Множество гледни точки могат да обяснят как потоците от трансформираща енергия пресичат нашето време и пространство. Вървим по своя жизнен път с неугасимия стремеж да достигнем Златното сечение, и това се случва с всяка мисъл, чувство или действие. С всеки изминал ден се приближаваме или отдалечаваме от този идеал, но вътрешната потребност да се слеем с него, остава винаги жива.

От една страна, ние сме част от хоризонтална общност, разположена върху местата, където функционираме – културна или професионална общност, социална група, етнос, народ. А от друга – като физически тела – сме част и от биосферата на Земята, свързвайки се както с нейния център –  земното ядро, така и с космическата енергия, звездите, планетите. Глобалната енергийна система от взаимовръзки и зависимости е активна благодарение и на нашето участие, колкото и нищожно малко да ни се струва то.

Златното сечение е не само математическо понятие, то е символ за красота, хармония и съвършенство в изкуството, науката и природата. Въведен от Леонардо да Винчи, терминът е използван и за обозначаване на “идеалното човешко тяло”. То е било познато на египтяните и древните гърци още в античността. Представата за хармония и отношение e в основата на философските идеи на Питагор, а египетските пирамиди и Партенонът са пример за използването на пропорцията и в архитектурата.

За Златното сечение и съотнасянето ни с тази хармонична матрица, можем да говорим в различни ракурси. То е конфигурация от енергийни лъчи, но и пропорция, създадена при движението на инфомационни вълни. То е видимо, и невидимо, и въздушно, и материално, и качествено, и количествено. Мястото на човека и неговата принадлежност към определена хармонична структура се илюстрира от една интересна и противоречива за някои учени теория – пасионарната (passion) теория на Лев Гумильов – руски историк, археолог, изтоковед, писател, преводач и философ. Законът за пасионарността е резултат от изследвания, които той започва през 1960 г., и които в последствие влизат във всеобхватното му изследване „Етногенезисът и биосферата на Земята“ – тема и на неговия втори докторат, този път по география. Синът на големите руски поети Анна Ахматова и Николай Гумильов е арестуван три пъти – през 1935, 1938 и 1949 г., и въпреки реалността си в сталинистките лагери, където прекарва цели 20 г., създава математически модел на историческите процеси в своята теория за възникването и развитието на етносите. Според този модел, етносите възникват вследствие на т. нар пасионарни тласъци, имащи по всяка вероятност космическа природа, в резултат от спускаща се върху Земята енергия. Те се пораждат, достигат кулминация и загиват в следствие на взаимодействията си с ландшафта и другите етноси.  Според Лев Гумильов, пасионарните тласъци имат цикли и се развиват през интервали от около 250 години, като всеки от тях обхваща територии от хиляди километри, преминаващи като относително обособена линия върху земната повърхност.

В хоризонталната система от взаимоотношения е обичайно да се подчиняваме на общия енергиен поток, сливайки се с аурата на групата, към която принадлежим.  Понякога, можем да наречем това конформизъм и да му се противопоставим, но много често, то е просто единство и съгласие със средата. Груповата енергия функционира на надличностно ниво и е по-мощна от полето на отделния човек. Поради това, индивидът лесно може да се окаже с подчинен статус.  Тази е и причината, хората с по-различна енергетика и висока скорост на движение на фините тела да не се включват охотно в групи и общности, избирайки по този начин независимостта пред социума.

Когато се свързваме с другите, нашите отношения стават част от полето на съответното „семейство“.  Душата прави своите притегляния и се синхронизира с общности, вибриращи на нейната честота.  Понякога, обаче, рационалните избори, пред които се изправяме, са всъщност неосъзнати актове, регулирани от подсъзнанието или свръхсъзнанието. Тази игра на мозъчната дейност и степените на осъзнатост (вкл. колективното безсъзнателно) е в ход и по време на сън, тъй като тогава се извършват много бързи фини настройки в комуникацията между тялото и душата.

Когато скоростта на енергията е висока, нейната работа е почти неосезаема. В очите на някои, човек с такива психични способности, може да изглежда прекалено релаксиран, неподвижен или дори напълно незаинтересован от „важните“ проблеми. Фините нива на функциониране са невидими за обикновеното зрение и се проявяват като мисъл, усещане, инсайт, твърда увереност или образ, като сънуване наяве. Това са явления на феноменологично ниво, които нямат материален субстрат или отчетлива форма. Не се улавят от петте ни сетива и се движат много по-бързо от звуковите вълни. Пристигат мигновено, давайки големи предимства на своя притежател в ежедневния живот и при изграждането на стратегии за успех на всички нива. Всяко сравнение със скоростта на придвижване на материалните обекти е немислимо и, без съмнение, в полза на ефирните нива.

Добра аналогия на горната съпоставка е движението на свръхзвуковия самолет и преминаването на звуковата бариера. Това се случва при скорост от 1234 км/ч и се усеща от пилота като мигновено пресичане на енергийна мембрана с голямо налягане. От този момент нататък, той се движи по-бързо от звука и затова по време на въздушни демонстрации напр., зрителите виждат най-напред машината, а чак след това чуват тътена на двигателите. Това изпреварващо звука движение на свръхзвуковия изтребител е приблизителен модел на светкавичното пристигане на мисълта в съзнанието, което чак след това може да бъде обработено или интерпретирано от мозъка – физическия субстрат на съзнанието.

Енергийните нива работят многопосочно и неуловимо, независимо от опитите да бъдат обхванати и обяснени всички закономерности в тяхното движение. Според Дейн Ръдиар, пионерът на личностно-ориентираната астрология, който основава подхода си на синтеза между източната и западната традиция и теософията, развитието на човека преминава през  добре изразени цикли във времето и пространството.  Той основава структурата на 12-те дома в наталната карта върху психологическите закономерности в трансформацията на личността, съобразена едновременно с фазите на жизнения път и нейното духовно развитие. Неслучайно и в интегралната система на Мастър Чоа Кок Сюи, основните енергийни центрове са не 7, а 12, като последния се намира на около 30 см над главата и прилича на златна звезда, перла или пламък, в зависимост от духовното развитие на човека.

Всички теории за мястото на човека в енергийното поле на земята и космоса са възниквали като отговор на потребността да познаем света и себе си. Те са се породили благодарение на древната мъдрост, предавана чрез много и различни източници и са ни тласкали към едно – търсенето на истината за собствената ни същност и постигането на умиротворение и единение с творческата искра на душата. Към разгадаването на тези закономерности се присъединяват много учени, артисти и философи и така около символът на Златното сечение се оформят многобройни графични и математически модели (напр. числата на Фибоначи). Д-р Носрат Песешкиан, основателят на позитивната психотерапия, също обосновава естественото търсене и намиране на баланса в човешкия организъм. Той специално акцентира в теорията си двете базисни потребности, възникващи още с раждането ни – способността да обичаме и да учим, чрез които естествено се самолекуваме и усъвършенстваме.

Същността на това търсене е една и съща и независима от капацитета на човешкия мозък да обработи и осъзнае процеса изцяло. То е не просто пътуване – то е завръщане. Към себе си и изначално присъщото ни съвършенство, едно завръщане към Златното сечение във всички области на сътворението. Златното сечение е тази точка на пречупване, след която започваме да се движим на друго, качествено различно ниво. То е състояние на нова свобода, извън зоната на страха – състояние на по-висок интегритет, осъзнатост и естествена красота. В него ние преживяваме усещането за безгранична любов и сливане с всичко, ставаме едно със своя вътрешен център, всъщност започваме да живеем наистина.