“Always start with the Clarity of Intention.” GMCKS

1. Spoken words have enormous power, written words tend to materialize. Be careful what you say.

2. Reformulate your strategy all the time! Work through the details diligently.

3. Give yourself Time! It’s Time for Clarity – don’t forget to purify.

3. Neutralize possible problems before they occur. Fight without fighting!

Authenticity in personal manifestation is a special characteristic of the fearless. These leaders stick to the truth, take risks and innovate. They dream with open eyes.

Only if you unmask your own reality, you can experience the solid ground and stay rooted. Look around and see more clearly where you are. Then imagine the right move ahead.

Be aware – win before acting!

A Dialogue

A Dialogue, Athens

Time for Clarity

Local vs. Global

global-media-hed-2013

Поради своите историко-географски особености, Европа е пъстро средище на култури. Само по себе си, това е фактор за културна независимост на регионите и условие за съхраняване богатството на европейското културно-историческо наследство. Наред с казаното, обаче, изследователите все по-често дефинират културните пространства като своеобразна канава, върху която периодично се зареждат новите парадигми за развитие на обществата – едновременно глобални и локални.

Отчитайки наличието на „процесуалност“, каузалност, синхроничност и предвидимост в тези процеси, можем да определим европейските етнопространства като флуидни, поради което важният въпрос не касае техните структура, състав или форма, а динамиката, движеща ги „отвътре“. Кое е това, което предпоставя наличието на съответни културни измерения върху дадено географско пространство? Отговорът на този въпрос е нееднозначен, но безспорно води към различните измерения на контекста. Модерността, е всъщност местното, локално лице на глобализацията, самия процес на създаването му. Тя е резултат от пластичността на социалните връзки, достъпността до нови територии, свободата на индивидуално изразяване и отстояването на социални ценности, в политиките на признаване на различията и зачитането на културното многообразие. Обновяващата се европейска идентичност е непрекъсващ във времето и пространството процес на създаване на социо-културна реалност, надхвърляща тесните разбирания за етнос и култура.

Арджун Ападурай ни предлага трактовка за локалността като релация и контекст. Тя предполага социални отношения върху определен икономически, социален, политически и културен терен. Но локалността е феномен със свои емоционални измерения и ценност, с вътрешна структура и поражда конкретни материални последствия. Тя е и своеобразен етнографски архив – етнопространство на въобразените общностни идентичности, чийто статус е в постоянна конструкция и реконструкция.

Локалността обитава определен терен с пътища и градска среда, създава мода и карти на реалността с физически ориентири. Тя е ритуал, който приписва имена, свойства, ценност и смисъл. Тя има своите герои, но и своите обикновени субекти, които не просто променят битието, а го „разширяват“ и обогатяват. Контекстите съдържат други контексти – мрежа от връзки и смисли, определящи динамиката на обществения процес в даден времеви континуум.

Но тази локалност е в непрестанна еволюция благодарение на въздействащи й по-мощни сили – държавите, международните организации, световните мрежи. Франсис Фукуяма определя либералната държава като резултат от случващия се публичен дебат. Според него, тя е единствено възможна, когато индивидите се възприемат чрез тяхната идентичност като универсални човешки същества, а не като национални, етнически или расови групи. Модерната либерална държава признава универсалността и ценността на всеки човек и не противопоставя различията. В „Кои сме ние“, Самюъл Хънтингтън също анализира процеса на изграждане на нация и локалност. Америка е един различен свят, чийто генезис се отличава от европейския, където най-напред се завоюва територия, а после се създава нация. В американския модел, обединението около единни колективни чувства конструира общото съзнание и консенсус предшества изграждането на общности и институции.

Европейският прочит на темата „Идентичност и локалност“ е своеобразна амалгама от исторически ценности, културен контекст и глобални стандарти. Джеймс Розенау изследва съвременния мултицентричен политически процес в „Turbulence in World Politics: A Theory of Change and Continuity“, описвайки случващото се на политическата сцена като „каскади“ – поредица от събития, които имат етап на зреене, възникване, развитие, насищане и спад. Те могат да се зародят навсякъде, да имат най-неочаквани причини и поводи, могат да се разгърнат по своя собствена логика, да утихнат или изчезнат, но и да взривят цели градове или държави. Променили са се и разбиранията за локалните конфликти, които се превръщат все повече в конфликти между различните ценностни системи. Конструират се нови принципи при планирането във всички сфери на общественото развитие. Изграждането на устойчиви стратегии отдавна не е само дългосрочно планиране – устойчивостта е в непрекъснатото и динамично преформулиране на бъдещето, в активния процес на създаване на визия и среда, както и нови способности и системи за адаптация към асиметричната глобалност.